Generelt

Oslo Spektrum Arena AS, org.nr.: 920 709 141 MVA.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.oslospektrum.no til sluttbrukere.

Disse vilkår og betingelser sammen med din bestilling med tilhørende ordrebekreftelse, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Mer detaljert informasjon om disse lovene finnes blant annet på forbrukerportalen.no.

Definisjon av parter
Selger er: Oslo Spektrum Arena AS, heretter kalt OSA.
Kjøper er: Det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, heretter kalt kunde, kjøper, klient, du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på OSA’s server. OSA er samtidig bundet av din bestilling dersom denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på denne hjemmesiden, i OSA’s markedsføring eller på annen måte. OSA forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling eller deler av den, dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt eller på annen måte ikke er tilgjengelig. I slike tilfeller vil du motta beskjed om dette sammen med informasjon om alternative løsninger. Du vil få mulighet til å akseptere eventuelle endringer, eller kansellere produktene som er berørt.

Når OSA mottar din bestilling via nettbutikken, vil ordren bekreftes med utsending av en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om denne er i overensstemmelse med bestillingen.

Ved enhver bestilling forplikter kjøper seg til å lese gjennom, gjøre seg forstått og godkjenne gjeldende vilkår og betingelser. Videre bekrefter kjøper også automatisk at kjøper har lest, forstått og godkjent de gjeldende vilkår og betingelser.

Ved kjøp av billetter gjennom OSA vil kjøpet også være underlagt billettleverandørens vilkår og betingelser. Billettleverandørens kjøpsvilkår supplerer vilkårene i dette dokumentet. Opplysninger om den enkelte billettleverandør, og deres generelle vilkår og betingelser finner du link til fra informasjonssiden til det enkelte arrangement du har kjøpt billetter til.

Opplysninger gitt på OSA’s hjemmesider
OSA tilstreber å gi alle kunder så korrekt informasjon som mulig om produktene som tilbys. Det tas imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at et produkt ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt på hjemmesiden, i markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholdes retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom OSA ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva som kan tilbys i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere et eventuelt nytt tilbud med de endringer som angis, eller kansellere bestillingen.

Betaling

Betaling med kort via Nets eller Vipps (Visa/Mastercard)
Dersom du i vår nettbutikk velger å betale via tjenesten Vipps eller ved bruk av Visa/Mastercard (Nets), blir det i kjøpsøyeblikket gjort en reservasjon av ordrens beløp på kortet som benyttes. Beløpet gjøres altså indisponibelt for deg, men trekkes ikke fra din konto før bestillingen bekreftes av oss.

Betaling med faktura
Faktura kan utstedes til våre bedriftskunder ved behov, og utstedes av oss så fort som mulig. Dersom du ikke får opp faktura som betalingsmetode i kassen, ta kontakt med oss på premium@oslospektrum.no.

Ved bruk av faktura som betalingsmetode påløper et fakturagebyr på kr 79,-.

Ved manglende betaling vil kravet etter forutgående varsel bli sendt til inkasso. Ved en eventuell betalingsoppfordring nr. 2 (andre gangs purring på hovedfaktura) vil det påløpe et påminnelsesgebyr på kr 35,-.

Returrett / angrerett
Det er ikke angrerett på kjøp av billetter til kultur- eller idrettsarrangementer, selv om billettene er kjøpt på internett. Ved avlysning eller flytting vil du bli kontaktet av Oslo Spektrum angående refundering av dine billetter. I slike tilfeller refunderes hele beløpet med unntak av billettleverandørens serviceavgift som er spesifisert på billetten, samt eventuelle faktura- og påminnelsesgebyrer. Utover disse tilfellene er billettene ikke refunderbare.

Oslo Spektrum forbeholder seg retten til å avvise/bortvise gjester som er synlig beruset. Bortvisning medfører ikke rett på refusjon av kjøpesum.

Reklamasjon

Før feil eller mangler meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at levert produkt ikke var slik det ble beskrevet av OSA, må det gis melding til OSA innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget dette. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.

Kundens plikter/garanti

OSA vil gjøre sitt beste for å levere bestilte produkter på en måte kunden blir fornøyd med.

Dersom du som kunde ikke svarer på e-post når vi eksempelvis ønsker å informere om endringer i ordre, mangler eller feil, eller dersom kunden ikke kommer med innspill eller tilbakemeldinger på henvendelsen innen rimelig tid, erklæres ordren for sluttført og fornøydhetsgaranti erklæres ugyldig.

Dersom det er bestilt alkoholholdige varer skal det utføres legitimasjonskontroll ved utlevering av disse.

Konfliktløsning
Tvister mellom kunden og OSA skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. OSA vil følge det vedtak forliksrådet fatter.

Endringer
OSA forbeholder seg retten til å endre disse vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Kunden er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.